Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
SLAS
Behandlingsriktlinjer
Prehospitalt bedömda tillstånd
Kunskapsmålen
Koder
Inloggning arbetsgrupp
NUSA
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Kunskapsmålen

Av tradition har ambulanssjukvården haft årliga kompetenskontroller. Strävan har varit att få en enighet omkring hur dessa skall bedrivas på det teoretiska planet. Svårigheten med att utveckla en gemensam bank med frågor har varit att det inte finns någon enhetlig definition om vilka kunskaper som skall utvärderas.

För att kunna beskriva de kunskaper, som ambulanspersonalen bör ha, för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitetssäkrat sätt till gagn för de som drabbas av sjukdomar och/eller olyckor, har arbetsgruppen strävat efter att beskriva dessa kunskaper och färdigheter.

Kunskapsmålen har samlats i ett dokument, som kan vara ett stöd för såväl personalen, som arbetsledningen vid värdering av kompetensen.

Det är ett omfattande arbete med många aspekter på den mångfasetterade verklighet, som ambulanssjukvården innebär. De nu publicerade kunskapsmålen avser sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Det betyder inte på något sätt att vi undervärderar ambulanssjukvårdarnas arbetsinsats och kunskap.

Vi hoppas att kunskapsmålen skall ses som ett stöd och en vägledning, där var och en kan se och värdera sina egna kunskaper och färdigheter. Dokumentet är uppställt så att det skall vara enkelt att läsa och är tänkt att kunna kopplas till frågorna i den frågebank, som är under utarbetande.

Kunskapsmålen är inte färdiga och kommer inte någonsin att bli det, eftersom vi lever med en ständig utveckling inom vårt arbetsområde och det gäller såväl medicinska kunskaper, omvårdnadskunskaper, som den teknik vi har till vårt förfogande.

Vi vill naturligtvis ha synpunkter på det publicerade materialet, så att det kan bli det stöd vi avser för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Synpunkter kan sändas till: slas@flisa.nu.  

Ladda ner kunskapsmålen här »

Kunskapsmålen är framtagna av SLAS med representanter från:
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Västra Götalandsregionen
Landstinget Halland
Jämtlands läns landsting
Landstinget i Kalmar län
Landstinget Kronoberg
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Landstinget Sörmland
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Värmland
Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Örebro läns landsting
Landstinget i Östergötland

Stockholm januari 2008 
Uppdaterat 2010-05-27
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum